Kevyen liikenteen väylä Tammisilta-Paimio

Olemme runsaan vuoden saaneet seurata keskustelua Paimion kevytliikenneväylästä. Runsas vuosi sitten edellinen valtuusto päätti siirtää kevytliikenneväyläinvestoinnin alkavaksi vuonna 2014. Päätös syntyi yksimielisesti sen jälkeen, kun valtuusto oli äänestänyt siitä, varataanko rahoitus jo vuodelle 2013. Äänestys päättyi tasatulokseen 17–17, ja valtuuston puheenjohtajan ääni ratkaisi sen, että rahoitusta ei varattu vuodelle 2013.

Asiaan palattiin joulukuun 2013 valtuuston kokouksessa, jossa yllättäen tuotiin esitys kevytliikenneväyläinvestoinnin vaihdosta kiertoliittymäinvestointiin. Asiasta äänestettiin ja enemmistö kannatti tätä kiertoliittymäympyräinvestointia.

Joulukuun 2013 valtuuston kokouksen jälkeen ELY esitti, että Paimion kaupunki ottaa uudelleen käsittelyyn liikenneväylähankkeita koskevat kaupunginvaltuuston päätökset joulukuulta 2013, huomioiden ELY:n esille tuomat näkökohdat MAL-hankkeiden toisena rahoittajatahona. ELY korosti myös sitä, että jatkossa ennen päätöksentekoa on toivottavaa kummankin rahoittajaosapuolen yhteistyössä valmistelevan yhteishankkeita koskevat muutosesitykset.

Tienpitoviranomaisena ELY on todennut lausunnossaan tammikuussa 2014, että se pitää maantien 2340 (Paimiontien) kevyen liikenteen väylää MAL-hankkeiden tavoitteisiin nähden parempana ja suunnitelman lainvoimaisuuden kannalta kiireellisempänä toteuttaa kuin kiertoliittymähanketta.

Alkuvuodesta 2014 tekninen lautakunta otti asian uudelleen käsittelyyn ELY-keskuksen toivomuksesta.

Tekninen lautakunta päätyi äänestystulokseen investointiasiassa. Äänet jakaantuivat 4-4 ja puheenjohtajan ääni ratkaisi sen, että tekninen lautakunta esitti uudelleen investointirahoituksen varaamisesta kevyen liikenteen väylään. Lisäksi lautakunta päätti, että kiertoliittymän investointirahat varataan vuodelle 2016.

Asia eteni seuraavaksi kaupunginhallitukseen, jossa taas äänestettiin ja nyt luvuin 6-4. Vastakkain oli kaupunginjohtajan esitys, joka oli siis lähes sama kuin teknisen lautakunnan esitys, vastaan kokoomuksen ja keskustan edustajien ehdotus siitä, että investointirahat varataan ainoastaan kiertoliittymään, ja työt käynnistetään sen osalta vuonna 2014.

13.2.2014 kaupunginvaltuuston kokouksessa Sdp:n valtuustoryhmä esitti valtuutettu Heurlinin (kd) kannattamana, että investointirahoitus ohjataan Tammisilta Paimio kevyen liikenteen väylän rakentamisen aloittamiseen 2014 ja kiertoliittymän rakentaminen käynnistettäisiin 2016. Esitys oli siis sama, johon tekninen lautakunta ja kaupunginjohtaja olivat osittain päätyneet. Kaupunginjohtajan esityksessä kiertoliittymän investointirahat olisi osoitettu suunnitelmavuodelle 2017.

Kokouksessa valtuutettu Ville Valkonen (kok) esitti, että molemmista investoinneista luovutaan. Tämän jälkeen äänestettiin ja vastakkain oli Sdp:n esitys vastaan Valkosen esitys. Valtuusto päätti äänin 21–14 luopua molemmista investoinneista.

Toisella äänestyskierroksella äänestettiin siitä, varataanko rahoitus kiertoliittymään 2014. Vastakkain oli nyt Valkosen esitys, jossa hän oli esittänyt, että molemmista investoinneista luovutaan vastaan kaupunginhallituksen esitys, että rahoitus ohjataan kiertoliittymään.

Kaupunginvaltuuston enemmistö äänin 21–14 päätyi siihen, että myös kiertoliittymän investoinnista luovutaan. Valtion 50 prosentin hankerahoitusosuus jää siis näiden päätösten jälkeen saamatta. Lisäksi käytetyt suunnittelurahat jäävät hyödyntämättä.

Sdp:n valtuustoryhmä piti erittäin tärkeänä toteuttaa monta vuotta suunnitelmissa ollut kevyen liikenteen väylä Tammisilta – Paimio. Väylän rakentaminen olisi erityisen paljon parantanut liikenneturvallisuutta jalankulkijoiden sekä pyöräilijöiden osalta. Väylän rakentaminen olisi myös mahdollistanut kevyen liikenteen turvallisen jatkeen Turun kaupungin keskustaan asti. Nyt puuttuva osa on juuri välillä Tammisilta- Paimio. Väylän rakentaminen olisi myös edistänyt liiketoiminnan harjoittamista ja kehittämistä Tammisillan osalta. Valtuuston päätös MAL rahoituksen hyödyntämättä jättämisestä tarkoitti sitä, että kevyen liikenteen väylän rakentaminen siirtyy hamaan tulevaisuuteen.

Valtuuston kokouksessa valtuutetut joutuivat nopeasti ratkaisemaan Valkosen esityksen jälkeen luovutaanko hankkeista kokonaan. Sdp:n ryhmän enemmistö päätyi luopumisen kannalle sen jälkeen kun valtuusto oli hylännyt Sdp:n esityksen kevyen liikenteen väylän rahoituksesta vuodelle 2014. Ryhmän enemmistö oli sitä mieltä, että kiertoliittymän rakentamisesta voidaan myös luopua koska sen rahoitus olisi tullut siirtää vuodelle 2016. Arvotimme nämä hankkeet selkeästi niin, että kiireellisin on kevyen liikenteen väylän rakentaminen Tammisilta- Paimio ja vasta tämän hankkeen toteuttamisen jälkeen olisi tullut rakentaa kiertoliittymä Kaaritielle.