Päivähoidossa rakennetaan ensimmäiset askelmerkit sivistyksen polulle

Paimion päivähoito kaipaa pikaisesti uusia tiloja. Nyt toimintaa harjoitetaan osaksi väistötiloissa sekä tilapäiseen käyttöön tarkoitetuissa tiloissa. Viranomaiset ovat myöntäneet luvat päivähoidon järjestämiseen määräaikaisina osaan näistä tiloista. Nykyiset päivähoidon tilat eivät myöskään tule riittämään päivähoidon tarpeisiin Paimiossa, joten tilaratkaisuista tulee joka tapauksessa tehdä päätökset.

Paimion päivähoidon asiantuntijat ovat ehdottaneet, että päiväkoti rakennetaan Paimion keskustan alueelle. Tällä ratkaisulla helpotetaan mm. keskustassa asuvia perheitä, jotka suorittavat työmatkansa julkisilla liikennevälineillä.  Väistötiloista voidaan myös tämän uuden rakennuksen valmistuttua luopua. Uuteen päiväkotiin on tarkoitus keskittää myös erityisvarhaiskasvatusta tarvitsevat lapset.

Paimion SDP puoltaa päiväkodin rakentamisen aloittamista ja pitää tärkeänä, että uudet varhaiskasvatuksen toimitilat voidaan ottaa käyttöön viimeistään syksyllä 2018. Päätökset päiväkodin rakentamisesta tulee tehdä viimeistään keväällä 2017.

Hyvällä päivähoidolla tuetaan myös perheiden työllisyysasteen nostamista. Työllistymisen esteenä on usein päivähoitopaikan puute. Onkin tärkeää, että Paimion kaupunki tarjoaa kokopäiväisen hoitopaikan kaikille sitä tarvitseville. Päivähoidossa lapset ovat varhaiskasvatuksen ammattilaisten hoidossa ja saavat askelmerkit sivistyksen polulle.

Kohti kuntavaaleja 2017

Kuntavaalien ehdokasrekrytointi on käynnistynyt. Paimion SDP:llä on toistaiseksi viisitoista ehdokasta. Paimion Sdp:n syyskokoukselle, joka kokoontuu pitämään sääntömääräistä kokoustaan sunnuntaina 20.11.2016, yhdistyksen johtokunta esittää, että sosialidemokraatit asettavat Paimiossa vähintään kolmekymmentä kuntavaaliehdokasta. Olemme siis tavoitteen puolessa välissä.

Sosialidemokraateilla ovat hyvät mahdollisuudet nousta Paimiossa suurimmaksi valtuustoryhmäksi. Puolueen valtakunnallinen gallupkannatus lupaa hyvää vaalitulosta myös Paimiossa. Tämän varaan ei kuitenkaan tule tuudittautua, vaan hyvän vaalituloksen saavuttaminen edellyttää hyvää ehdokasasettelua sekä jokaisen ehdokkaan hyvää vaalityötä.

Niin kuin puolueen puheenjohtaja Antti Rinne kirjoittaa kolumnissaan Demokraattilehdessä 3.11.2016, Sote nousee kuntavaalien tärkeimmäksi teemaksi. Tällä hetkellä maassa on kaksi sote-mallia: SDP:n malli ja hallituksen malli. SDP:n mallissa verorahat käytetään palveluihin, ei yksityisten yritysten voittoihin. Periaatteellinen ero mallien välillä on siis suuri.

Rinne kirjoittaa edelleen, että Ruotsissa palvelut on järjestetty hallituksen esittämien suuntaviivojen mukaan. Ruotsissa malli on johtanut pelkästään Tukholman alueella 20 prosentin kustannustason kasvuun ja palveluiden eriarvoistumiseen.

Kansalaiset odottavat ratkaisua siinä toivossa, että terveyserot kaventuvat ja palvelut ovat nopeasti ja läheltä saatavilla. Palvelujen saatavuuden kannalta on myös olennaista, että kustannussäästötavoitteisiin ylletään. Paimion kaupunginhallitus antoi lausunnon valtioneuvostolle kokouksessaan 2.11.2016. Lausunto piti sisällään SDP:n tärkeiksi esittämiä kantoja. Toivottavasti valtioneuvosto perehtyy tarkasti saamiinsa lausuntoihin ja muuttaa tekemiään linjauksia ennekuin tuo ehdotukset eduskunnan käsittelyyn.

Paimion SDP:n kuntavaaliohjelmaa valmistellaan yhdistyksen johtokunnassa. Tavoitteena on hyväksyä kuntavaaliohjelma yhdistyksen syyskokouksessa 20.11.2016.

Paikallisesti tärkeitä teemoja ovat muun muassa:

  • Kunnan talouden vakauttaminen
  • Koulujen peruskorjausten jatkaminen
  • Vanhustenhoidon resurssien turvaaminen
  • Uuden päiväkodin rakentaminen
  • Kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia tukevat toimet
  • Joukkoliikenteen edellytysten parantaminen, tavoitteena liittyä turun seudun joukkoliikenteeseen Föliin.

Kuntalainen, jos pidät esimerkiksi yllä mainittuja tavoitteita tavoittelemisen arvoisina, voit ilmoittautua kuntavaaliehdokkaaksi SDP:n listoille. Ota rohkeasti yhteyttä niin jutellaan lisää vaaliteemoista!

SDP:n toimihenkilöiden yhteystiedot löydät Paimion SDP:n kotisivuilta:

http://paimio.sdp.fi

Tapani Lahti
040 7254730
Valtuustoryhmän puheenjohtaja
SDP

Paimion kaupungin tilinpäätös vuodelta 2015

Paimion kaupunginvaltuuston kokous 8.6.2016 hyväksyi kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2015 apeissa tunnelmissa. Tilinpäätöksen tulos, alijäämän suuruus huomioiden, oli järkyttävän heikko. Runsaat 3,5 miljoonaa euroa. Näin heikkoa tulosta ei meistä varmaan kukaan osannut ennustaa kun vuosi sitten käsittelimme vuoden 2014 tilinpäätöstä, joka ei sekään ollut tyydyttävä.

Kaupungin talouden saattamiseksi ylijäämäiseksi on tehty useita päätöksiä meneillään olevan valtuustokauden aikana. Toimet eivät toistaiseksi ole nostaneet taloutta ylijäämäiseksi. Huhtikuun 2016 ennusteen mukaan tulemme tekemään myös vuonna 2016 alijäämäisen tuloksen. Ennuste näyttää alijäämää vuodelle 2016 440 000 euroa. Alijäämäisen tuloksen välttämiseksi kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 1.6.2016 korjaavista toimenpiteistä, aika näyttää miten ne tehoavat.

Työmarkkinajärjestöjen asettamassa aikataulussa kunta alalla saavutettiin kilpailukykysopimuksen mukaiset neuvottelutulokset. Kaikkien työnantajien sosiaaliturvamaksua alennetaan vuodesta 2017 alkaen. Alennus rahoitetaan julkisen sektorin työnantajille aiheutuvilla säästöillä, siten kuntatalous ei välittömästi vahvistu nyt sovituilla toimenpiteillä ja sopimusmuutoksilla. Näillä toimenpiteillä ei siis saada toivottua tulosparannusta Paimion talouteen, valitettavasti.

Kaupungin talouden ennustettavuus on vuosi vuodelta vaikeutunut. Paimion SDP:n arvion mukaan se, että avoimia toimia ei täytetä ja työ ostetaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta  tulee entisestään heikentämään tätä ennustettavuutta.  Henkilöstömenojen ennustettavuus on hallinnassa mutta näin ei ole palvelujen ostojen osalta. Talouden tunnusluvut Paimiossa osoittavat selkeästi, ettei talousarvio ole toteutunut palvelujen ostojen osalta.

 

Valtuustoaloite koulunkäyntiavustajien nimikemuutos koulunkäynninohjaajaksi

Asia:

Esitämme, että Paimion kaupungissa koulunkäyntiavustajien tehtävänimike muutetaan koulunkäynninohjaajaksi. Koulunkäyntiavustajan nimikkeen muuttamisesta koulukäynninohjaajaksi tulee tehdä päätös ja uusi nimike tulisi ottaa käyttöön viimeistään elokuussa 2016.

Perustelut:

Nykyinen nimike ei vastaa enää tehtävän sisältöä, vaan työ on suurimmalta osin muuta kuin avustamista. Se on opettajan työparina työskentelyä, jolloin koulunkäyntiavustajan tehtävänä ohjata oppilaita – monesti ilman opettajan välitöntä läsnäoloa tai itsenäisesti opettajan antamien tehtävien pohjalta. Joskus koulunkäyntiavustaja toimii myös opettajan sijaisena.

Koulunkäyntiavustajan koulutusta ei enää ole, vaan tutkinnon nimi on nykyään koulunkäynnin ja aamupäivä- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto. Esitetty ammattinimike siis vastaisi nykyistä tutkintonimikettä.

Koulunkäyntiavustajat toimivat usein koulupäivien jatkeeksi myös iltapäiväkerhoissa ja siellä nimike on ohjaaja. On merkillistä, että koulussa oltaisiin avustajia, mutta kerhossa muututaankin ohjaajiksi.

Nimikemuutos ei aiheuta kaupungille kustannuksia, sillä koulunkäyntiohjaajan nimike sijoittuu samaan palkkahinnoittelukohtaan kuin nyt käytössä oleva koulunkäyntiavustajan nimike.

Koulunkäyntiavustajat kokevat, että nimikemuutos osoittaisi kaupungin arvostusta heidän työtään kohtaan. Muutoksella tunnustettaisiin heidät alansa ammattilaisiksi, ei pelkiksi avustajiksi.

Kansainvälisessä ammattiluokitusjärjestelmässä ei tunnisteta nimikettä koulunkäyntiavustaja vaan koulunkäynninohjaaja.

Yleisenä linjana on ollut jo vuosien ajan poistaa käytöstä apulais-ja avustajanimikkeet. Mm. 2.9.2015 kaupunginhallitus päätti muuttaa apulaisrakennustarkastajan tehtävänimikkeen tarkastusinsinööriksi.

Varsinais-Suomen 27 kunnasta 18:ssa on käytössä joko koulunkäynninohjaajan tai koulunkäyntiohjaajan nimike ja muutamassa kunnassa asia on vireillä. Manner-Suomen 304 kunnasta ainakin 180, siis lähes kaksi kolmasosaa, on jo nimikkeen vaihtanut.

Koska kaupunki ei nyt pysty kannustamaan ja motivoimaan henkilöstöään taloudellisesti, olisi järkevää käyttää kaikki muut keinot hyödyksi. Arviomme mukaan nimikemuutos on yksi näistä keinoista.

Paimiossa 17.9.2015

SDP:n valtuustoryhmä

Kohti vuotta 2015

Sosialidemokraattinen järjestöväki valmistautuu aktiivisesti tuleviin eduskuntavaaleihin. Olemme koonneet voimamme taas yhteen ja kenttä antaa tukensa puoluevaltuustossa marraskuussa hyväksytylle vaaliohjelmalle. Tulevissa vaaleissa SDP tavoittelee suurimman puolueen asemaa ja tällä mandaatilla pääministerinpaikkaa. Syksyn gallupeissa näkyy nousujohteinen trendi ja tämä luo uskoa järjestökentälle tavoitteen saavuttamisessa.
Paimion kuntapolitiikassa ensisijaisena tavoitteena on talouden tasapainottaminen. Kaikkiin menolisäyksiin tulee suhtautua tulevana vuonna kriittisesti. Rakenteellisia uudistuksia kuntataloudessa tulee etsiä myös aktiivisesti. Samalla meidän tulee kuitenkin huolehtia peruspalveluiden rahoituksesta. Vastuulliset kuntapäättäjät huolehtivat riittävästä tulorahoituksesta.
Jos haluat olla rakentamassa tasa-arvoisempaa ja turvallisempaa yhteiskuntaa, olet tervetullut joukkoomme. Tavoitat meidät myös sosiaalisessa mediassa: www.facebook.com/paimiondemarit ja twitter.com/PaimioSdp
Paimion Sosialidemokraatit r.y. ja Paimion Sosialidemokraattien valtuustoryhmä toivottavat Hyvää Uutta Vuotta 2015.

Kevyen liikenteen väylä Tammisilta-Paimio

Olemme runsaan vuoden saaneet seurata keskustelua Paimion kevytliikenneväylästä. Runsas vuosi sitten edellinen valtuusto päätti siirtää kevytliikenneväyläinvestoinnin alkavaksi vuonna 2014. Päätös syntyi yksimielisesti sen jälkeen, kun valtuusto oli äänestänyt siitä, varataanko rahoitus jo vuodelle 2013. Äänestys päättyi tasatulokseen 17–17, ja valtuuston puheenjohtajan ääni ratkaisi sen, että rahoitusta ei varattu vuodelle 2013.

Asiaan palattiin joulukuun 2013 valtuuston kokouksessa, jossa yllättäen tuotiin esitys kevytliikenneväyläinvestoinnin vaihdosta kiertoliittymäinvestointiin. Asiasta äänestettiin ja enemmistö kannatti tätä kiertoliittymäympyräinvestointia.

Joulukuun 2013 valtuuston kokouksen jälkeen ELY esitti, että Paimion kaupunki ottaa uudelleen käsittelyyn liikenneväylähankkeita koskevat kaupunginvaltuuston päätökset joulukuulta 2013, huomioiden ELY:n esille tuomat näkökohdat MAL-hankkeiden toisena rahoittajatahona. ELY korosti myös sitä, että jatkossa ennen päätöksentekoa on toivottavaa kummankin rahoittajaosapuolen yhteistyössä valmistelevan yhteishankkeita koskevat muutosesitykset.

Tienpitoviranomaisena ELY on todennut lausunnossaan tammikuussa 2014, että se pitää maantien 2340 (Paimiontien) kevyen liikenteen väylää MAL-hankkeiden tavoitteisiin nähden parempana ja suunnitelman lainvoimaisuuden kannalta kiireellisempänä toteuttaa kuin kiertoliittymähanketta.

Alkuvuodesta 2014 tekninen lautakunta otti asian uudelleen käsittelyyn ELY-keskuksen toivomuksesta.

Tekninen lautakunta päätyi äänestystulokseen investointiasiassa. Äänet jakaantuivat 4-4 ja puheenjohtajan ääni ratkaisi sen, että tekninen lautakunta esitti uudelleen investointirahoituksen varaamisesta kevyen liikenteen väylään. Lisäksi lautakunta päätti, että kiertoliittymän investointirahat varataan vuodelle 2016.

Asia eteni seuraavaksi kaupunginhallitukseen, jossa taas äänestettiin ja nyt luvuin 6-4. Vastakkain oli kaupunginjohtajan esitys, joka oli siis lähes sama kuin teknisen lautakunnan esitys, vastaan kokoomuksen ja keskustan edustajien ehdotus siitä, että investointirahat varataan ainoastaan kiertoliittymään, ja työt käynnistetään sen osalta vuonna 2014.

13.2.2014 kaupunginvaltuuston kokouksessa Sdp:n valtuustoryhmä esitti valtuutettu Heurlinin (kd) kannattamana, että investointirahoitus ohjataan Tammisilta Paimio kevyen liikenteen väylän rakentamisen aloittamiseen 2014 ja kiertoliittymän rakentaminen käynnistettäisiin 2016. Esitys oli siis sama, johon tekninen lautakunta ja kaupunginjohtaja olivat osittain päätyneet. Kaupunginjohtajan esityksessä kiertoliittymän investointirahat olisi osoitettu suunnitelmavuodelle 2017.

Kokouksessa valtuutettu Ville Valkonen (kok) esitti, että molemmista investoinneista luovutaan. Tämän jälkeen äänestettiin ja vastakkain oli Sdp:n esitys vastaan Valkosen esitys. Valtuusto päätti äänin 21–14 luopua molemmista investoinneista.

Toisella äänestyskierroksella äänestettiin siitä, varataanko rahoitus kiertoliittymään 2014. Vastakkain oli nyt Valkosen esitys, jossa hän oli esittänyt, että molemmista investoinneista luovutaan vastaan kaupunginhallituksen esitys, että rahoitus ohjataan kiertoliittymään.

Kaupunginvaltuuston enemmistö äänin 21–14 päätyi siihen, että myös kiertoliittymän investoinnista luovutaan. Valtion 50 prosentin hankerahoitusosuus jää siis näiden päätösten jälkeen saamatta. Lisäksi käytetyt suunnittelurahat jäävät hyödyntämättä.

Sdp:n valtuustoryhmä piti erittäin tärkeänä toteuttaa monta vuotta suunnitelmissa ollut kevyen liikenteen väylä Tammisilta – Paimio. Väylän rakentaminen olisi erityisen paljon parantanut liikenneturvallisuutta jalankulkijoiden sekä pyöräilijöiden osalta. Väylän rakentaminen olisi myös mahdollistanut kevyen liikenteen turvallisen jatkeen Turun kaupungin keskustaan asti. Nyt puuttuva osa on juuri välillä Tammisilta- Paimio. Väylän rakentaminen olisi myös edistänyt liiketoiminnan harjoittamista ja kehittämistä Tammisillan osalta. Valtuuston päätös MAL rahoituksen hyödyntämättä jättämisestä tarkoitti sitä, että kevyen liikenteen väylän rakentaminen siirtyy hamaan tulevaisuuteen.

Valtuuston kokouksessa valtuutetut joutuivat nopeasti ratkaisemaan Valkosen esityksen jälkeen luovutaanko hankkeista kokonaan. Sdp:n ryhmän enemmistö päätyi luopumisen kannalle sen jälkeen kun valtuusto oli hylännyt Sdp:n esityksen kevyen liikenteen väylän rahoituksesta vuodelle 2014. Ryhmän enemmistö oli sitä mieltä, että kiertoliittymän rakentamisesta voidaan myös luopua koska sen rahoitus olisi tullut siirtää vuodelle 2016. Arvotimme nämä hankkeet selkeästi niin, että kiireellisin on kevyen liikenteen väylän rakentaminen Tammisilta- Paimio ja vasta tämän hankkeen toteuttamisen jälkeen olisi tullut rakentaa kiertoliittymä Kaaritielle.

Peruspalvelut uhattuna

Paimion kaupunginvaltuuston kokouksessa päätettiin tänään kaupungin tuloveroprosentista sekä kiinteistöveroista. Sdp:n valtuustoryhmän puheenvuorossa totesin, että sosialidemokraatit ovat huolestuneet Paimion kyvystä tuottaa lakisääteiset palvelut tulevina vuosina mutta erityisesti vuonna 2014.

Kaupunginhallituksen esittämillä verotuloilla ei pystytä kattamaan mm. henkilöstömenoja. Kaupunginhallituksen esitys lähtee siitä, että henkilöstömenoja leikataan runsaalla puolella miljoonalla eurolla. Näin mittava säästövaade ei täyty ilman henkilöstön lomautuksia.

Kuntatalous on saatava kuntoon, leikkauksia on tehty ja niitä joudutaan jatkossakin tekemään mutta niiden rinnalla pitää myös kerätä verotuottoja kunnan tuottamien palveluiden rahoittamiseen.

Sdp:n valtuustoryhmä esitti tuloveroprosentiksi 20,5 mutta esitys hävisi äänestyksessä. Koska riittävän suurta tuloveron korotusta ei hyväksytty, esitimme yleisen kiinteistöveron verokannaksi 0,9 ja vakituisen asumisen verokannaksi 0,45. Valitettavasti nämäkin esitykset hävisivät äänestyksissä.

Valtuusto päättää vuoden 2014 talousarvioista joulukuun kokouksessa. Nyt näyttää siltä, että valtuusto joutuu tekemään alijäämäisen talousarvion koska tulopohja on riittämätön. Uhkaako henkilöstöä lomautukset? Ikävä kyllä tänään tehtyjen veropäätösten jälkeen Paimion kaupungin henkilöstöä jouduttaneen lomauttamaan. Peruspalvelut ovat siis uhattuna!

Nuorisotakuu Paimiossa

Valtuustoaloite nuorisotakuun toteuttamista edistävän työryhmän perustaminen

Paimion sosialidemokraattien valtuustoryhmä esittää, että Paimioon perustetaan työryhmä, jonka tehtävänä on edistää nuorisotakuun toteuttamista Paimiossa.

Nuorisotakuu on kuuden puolueen hallituksen yhteinen kärkihanke ja otettiin käyttöön 1.1.2013. Nuorisotakuun toteuttamisessa pyritään siihen, että nuoret itse ovat aktiivisia toimijoita ja oman tulevaisuutensa tekijöitä. Tätä tuetaan viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteistyöllä.

Tavoitteena on, että kaikille nuorille luodaan realistiset mahdollisuudet suorittaa perusasteen jälkeinen tutkinto ja työllistyä. Samalla kiinnitetään huomiota siihen, että nuoret eivät ajaudu pitkään jaksoon ilman minkäänlaista aktiivista toimintaa.

Nuorisotakuu koostuu neljästä elementistä:

  1. Koulutustakuu
  2. Työllisyystakuu
  3. Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta
  4. Nuorten aikuisten osaamisohjelma

Työryhmään tulisi kutsua kaikki asiaan vaikuttavat tahot kuten nuoret itse (esim. nuorisoneuvoston edustaja), paikallisen elinkeinoelämän ja yrittäjien edustajat, paikallisten työmarkkinajärjestöjen ja koulutoimen edustajat sekä työvoimaviranomaiset.

Esitämme että kaupunginhallitus kutsuu edustajat työryhmään ja nimeää työryhmälle puheenjohtajan ja sihteerin. Työryhmän puheenjohtaja ja sihteeri nimettäisiin kaupungin viranhaltijoista. Työryhmän tulisi raportoida säännöllisesti kaupunginhallitusta nuorisotakuun toteuttamisesta.

Paimion Sdp:n valtuustoryhmä

Tapani Lahti

Kiitos!

Paimion Sosialidemokraatit kiittävät äänestäjiä saamastaan luottamuksesta! Kiitos myös kaikille ehdokkaille, keräsimme yli tuhat ääntä vaikka lähdimme vaaleihin vaikeasta asemasta. Viisi nykyisen ryhmän valtuutettua ei enää asettunut ehdolle, mutta silti pidimme nykyiset paikkamme. Uudessa Sdp:n valtuustoryhmässä on neljä naista ja neljä miestä. Meillä oli 13 nais- ja 14 miesehdokasta. Tämä osoittaa osaltaan, että olemme tasa-arvon toteuttajia!

Vaalityön loppukiri

Kuntavaalien ennakkoäänestys päättyy tiistaina. Ennakkotietojen mukaan ennakkoäänestys on ollut vilkasta. Toivotaan, että myös varsinaisena äänestyspäivänä kuntalaiset käyttävät äänioikeuttaan.

Paimion äänestysalueet on yhdistetty, ja varsinaisena vaalipäivänä voi äänestää vain Paimion kaupungintalolla. Vaalipäällikön puoleen voit kääntyä mikäli tarvitset vaalipäivänä autokyydin äänestyspaikalle. Soita siis numeroon 040 72 54730 niin sovitaan ajankohdasta jolloin haluat käydä äänestämässä.

Paimion demarien vaalityö on sujunut ilman takaiskuja. Vaalityön loppukiri on käynnistynyt, ja viimeiset esitteet tulevat jakoon. Muutamat ehdokkaat jatkavat äänestäjien ovikellojen soittamista, viimeviikolla soittelijat saivat hyvän vastaanoton äänestäjiltä.

Tarjoamme grillimakkaraa Kairankulman edustalla lauantaina 27.10.2012 kello 11.00 – 13.00.  Kaikki ehdokkaat joukolla mukaan keskustelemaan äänestäjien kanssa. Työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta teemme vaalityötä äänestyspäivään asti.